Thursday, 15 March 2018

வியர்க்குரு

வியர்க்குரு
* கோடையில் அதிகளவு வெளியேறும் வியர்வையால் உடலின் நீர்ச்சத்து குறைவதால், உடல் சூடாகும். 

* சூடு பொறுக்காமல் சருமத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு பொரிகள்தான் வியர்க்குரு. 

* இதை கவனிக்காமல் விட்டாலோ, சொறிந்தாலோ நிரந்தர கரும்புள்ளிகள் தோன்றும். 

* முறையான சிகிச்சை அவசியம்.Tuesday, 13 March 2018

Protect your Skin from Sun

Protect your Skin from Sun
Sun damage doesn't just happen when you're on a holiday in the sun. Sun protection is something you need to be aware of everyday in the summer and otherwise.

Tips:
=====

* Use sun block to protect yourself from the sun's harmful ultra-violet rays.
* A well formulated sunscreen SPF 15 is a daily must.
* You should be using a shot glass full of your body.
* You can use day-time moisturizers that have sunscreen included in them.


Consult the Best Dermatologist In Madurai and get cure from your Skin Cancer

Consult the Best Dermatologist In Madurai and get cure from your Skin Cancer

Hi Friends,

Today the skin cancer has become the most common cancer than any other one. Fortunately, it is proved that skin cancer can be cured with perfect treatments from the best dermatologists. Here I am going to share you the story of Bala who got affected by the skin cancer and also going to talk about the Best Dermatologist In Madurai who cured Bala's Skin cancer.

Bala has completed his engineering degree and started to work in a private company. He lost his father during his schooling and he had a great duty to take care of his mother. His life went good and he got promotions in his work. Suddenly he observed the changes in his body. He got red, scaly patches on his lips and sometimes these patches will get bleed too. First, he doesn't concentrate more on this problem and by days went he consulted his family doctor.

His family doctor cannot find the appropriate disease and he referred Dr.Adityan for this problem. Bala consulted Dr.Adityan and the doctor examined Bala. The doctor found that Bala has affected from Skin cancer. Bala became very weak and coward after hearing these words from Dr.Adityan. But Dr.Adityan gave hope to Bala and he slowly told and made him understand that skin cancer is a curable disease. Dr.Adityan started the treatment for Bala and within few months he made Bala a new man. Bala experienced that his body is retaining his old position. Bala was very thankful to the doctor.

This is the disease which can be easily cured with the help of the Best Dermatologist In Madurai. Dr.Adityan and his staffs will help you by providing the best treatments using high standard equipment. For more details, please visit (http://adityanskinclinic.com/treatments/)

Remove your summer acne with the help of Acne/Pimple Treatment In Madurai:

Remove your summer acne with the help of Acne/Pimple Treatment In Madurai:

Good afternoon to all! Today we are going to discuss our skin problem. Acne is one of the common skin problems which can affect teen, children, and adults. Those people severely suffer from the summer season. If you have a severe acne please come to our Adityan's Clinic for Acne/Pimple Treatment In Madurai.

Summer is started also summer sun can feel so good, the warm weather, beautiful skies, and feel of the sun on your face. Due to this summer season, some unpleasant side effect can occur on your skin. Especially, the acne is increased on your face and body. Even though the acne can pick up in the summer, you have a lot of ways to manage and even beat it if you know the causes. Let's talk about what causes acne. Acne skin is just like other skin, it is caused by own microflora misbehaving. Acne is caused by the excess of what the bacterium would normally eat like dirt and oil along with a lack of air. It will happen by overeating and things get out of control and it can lead to inflammation and breakouts. Some people suffer from comedonal acne by worse in the summer. The heat can lead to sebum. The heat and humidity induce the oil production, which is acne prone individuals often means more breakouts. When wearing athletic gear like helmets and occlusive clothing which promote bacterial overgrowth also it can lead to acne. If you want to prevent change your shirt or clothes and constantly wipe away the oil immediately also, wear cotton clothes that absorb your oil and sweat. 

If you have a skin problem we recommend our Adityan's skin clinic which is one of the leading skin care clinics in Madurai. Our vision of the hospital is contributing technoscientific skin care through advanced techniques. We provide affordable and accessible medical treatment for every skin condition. Our dermatologist expertise in cosmetic treatment also. Hope now you have a detailed knowledge about our hospital and our hospital is the Best Acne/Pimple Treatment In Madurai.

Monday, 12 March 2018

வெயில் காலத்தில் முகத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

வெயில் காலத்தில் முகத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

* வெயிற்காலத்தில் சன்ஸ்கிரினை பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது.

* வெயில் காலத்தில் மணல் காற்று நேரடியாகப் படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது

* இருச்சக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது முழுமுகத்தையும் மறைக்கும் ஹெல்மேட்டை அணியலாம்.

Sunday, 11 March 2018

Cure the dangerous skin cancer with help of the Best Dermatologist In Madurai

Cure the dangerous skin cancer with help of the Best Dermatologist In Madurai


Hi Friends,

Today we are going to talk about the serious disease called Skin Cancer and how the Best Dermatologist In Madurai can help your problem. There are several types of skin problems are seen here. But cancer is a dangerous and major disease which needs more care. You can assistance from the best dermatologist for getting better solutions for the skin cancer treatment.

We will get affected by skin problems most of the time. When we take steps to cure those problems, it may get cured or it will take some time but it will come under control. In some cases, Skin will get more and more affected even after treatments were provided. In this type of situation, the patient must need to visit their dermatologist. 

Such situations will lead to the skin cancer. There are so many symptoms are said which can indicate skin cancer as early signs. Most common symptoms among them are small, scaly, itchy, red pumps that present in the hands, legs, shoulders, and neck area of the body. Or it may present anywhere in the body. These people will be sun resistant. The red pumps which are not disappearing for the long days have to be treated. This a common early sign of the skin cancer symptom. 

Another common symptom is the people who are affected by the skin cancer will have red hair and blue or green eyes. It is said that these people are at high risk. Most of the people will have scaly patches on their lips. Sometimes it may have to bleed from those patches. These are most commonly said skin cancer symptoms. When you are experiencing these things, you have to consult the best dermatologist who can make you get a cure. 

In Madurai, Dr.Adityan is providing the best treatments for skin cancer. He is the Best Dermatologist In Madurai who has got a gold medal in his degree. I am sure that he will be your good support and will help you to come out of your problems. For more details, please visit (http://adityanskinclinic.com/).

Avoid your severe pimple immediately to book an appointment in the Adityan Clinic:

Avoid your severe pimple immediately to book an appointment in the Adityan Clinic:
Hello everybody, You'll have a good time all the days longer! yes because you will get the solution for your prolong Acne. Trust me, friends! If you have a prolong acne immediately take treatment for Acne/Pimple Cure In Madurai, it is one of the famous skin clinic Madurai. 

When will the acne begin to come? You start to have a general acne in the teenage season which occurs during puberty also affect both young girls and boys. During teenage the body undergoes physical changes and get ready for reproduction, then sebaceous glands become overactive. This sebum can block the pores obviously acne produced. Do you think that acne affects teen only? If so, your perception is wrong. It will affect adults also due to hormonal imbalance in the body. The acne appears on your face in different forms that are mild, moderate and severe acne. If your face affects with whiteheads and blackheads called as mild acne. The moderate acne formed by inflamed pimples and red pimples with white centers. It is very important that keep your face clean when trying to prevent pimples. When you wash your face it helps to remove dirt, impurities and any excess oil that has built up on the surface of your skin. 

If you have a pimple, come to Adityan's Skin & Haircare laser centre definitely you will get relief from your pimple. Our experienced dermatologist can give the best result for your Acne/Pimple Cure In Madurai. Our mission of the services is to make people happy and confident also at the end of the treatment you will get more confident yourself. If you are far from our hospital you can get an appointment through the online website"http://adityanskinclinic.com/".