Thursday, 15 March 2018

வியர்க்குரு

வியர்க்குரு
* கோடையில் அதிகளவு வெளியேறும் வியர்வையால் உடலின் நீர்ச்சத்து குறைவதால், உடல் சூடாகும். 

* சூடு பொறுக்காமல் சருமத்தில் ஏற்படும் சிறுசிறு பொரிகள்தான் வியர்க்குரு. 

* இதை கவனிக்காமல் விட்டாலோ, சொறிந்தாலோ நிரந்தர கரும்புள்ளிகள் தோன்றும். 

* முறையான சிகிச்சை அவசியம்.Tuesday, 13 March 2018

Protect your Skin from Sun

Protect your Skin from Sun
Sun damage doesn't just happen when you're on a holiday in the sun. Sun protection is something you need to be aware of everyday in the summer and otherwise.

Tips:
=====

* Use sun block to protect yourself from the sun's harmful ultra-violet rays.
* A well formulated sunscreen SPF 15 is a daily must.
* You should be using a shot glass full of your body.
* You can use day-time moisturizers that have sunscreen included in them.


Consult the Best Dermatologist In Madurai and get cure from your Skin Cancer

Consult the Best Dermatologist In Madurai and get cure from your Skin Cancer

Hi Friends,

Today the skin cancer has become the most common cancer than any other one. Fortunately, it is proved that skin cancer can be cured with perfect treatments from the best dermatologists. Here I am going to share you the story of Bala who got affected by the skin cancer and also going to talk about the Best Dermatologist In Madurai who cured Bala's Skin cancer.

Bala has completed his engineering degree and started to work in a private company. He lost his father during his schooling and he had a great duty to take care of his mother. His life went good and he got promotions in his work. Suddenly he observed the changes in his body. He got red, scaly patches on his lips and sometimes these patches will get bleed too. First, he doesn't concentrate more on this problem and by days went he consulted his family doctor.

His family doctor cannot find the appropriate disease and he referred Dr.Adityan for this problem. Bala consulted Dr.Adityan and the doctor examined Bala. The doctor found that Bala has affected from Skin cancer. Bala became very weak and coward after hearing these words from Dr.Adityan. But Dr.Adityan gave hope to Bala and he slowly told and made him understand that skin cancer is a curable disease. Dr.Adityan started the treatment for Bala and within few months he made Bala a new man. Bala experienced that his body is retaining his old position. Bala was very thankful to the doctor.

This is the disease which can be easily cured with the help of the Best Dermatologist In Madurai. Dr.Adityan and his staffs will help you by providing the best treatments using high standard equipment. For more details, please visit (http://adityanskinclinic.com/treatments/)

Remove your summer acne with the help of Acne/Pimple Treatment In Madurai:

Remove your summer acne with the help of Acne/Pimple Treatment In Madurai:

Good afternoon to all! Today we are going to discuss our skin problem. Acne is one of the common skin problems which can affect teen, children, and adults. Those people severely suffer from the summer season. If you have a severe acne please come to our Adityan's Clinic for Acne/Pimple Treatment In Madurai.

Summer is started also summer sun can feel so good, the warm weather, beautiful skies, and feel of the sun on your face. Due to this summer season, some unpleasant side effect can occur on your skin. Especially, the acne is increased on your face and body. Even though the acne can pick up in the summer, you have a lot of ways to manage and even beat it if you know the causes. Let's talk about what causes acne. Acne skin is just like other skin, it is caused by own microflora misbehaving. Acne is caused by the excess of what the bacterium would normally eat like dirt and oil along with a lack of air. It will happen by overeating and things get out of control and it can lead to inflammation and breakouts. Some people suffer from comedonal acne by worse in the summer. The heat can lead to sebum. The heat and humidity induce the oil production, which is acne prone individuals often means more breakouts. When wearing athletic gear like helmets and occlusive clothing which promote bacterial overgrowth also it can lead to acne. If you want to prevent change your shirt or clothes and constantly wipe away the oil immediately also, wear cotton clothes that absorb your oil and sweat. 

If you have a skin problem we recommend our Adityan's skin clinic which is one of the leading skin care clinics in Madurai. Our vision of the hospital is contributing technoscientific skin care through advanced techniques. We provide affordable and accessible medical treatment for every skin condition. Our dermatologist expertise in cosmetic treatment also. Hope now you have a detailed knowledge about our hospital and our hospital is the Best Acne/Pimple Treatment In Madurai.

Monday, 12 March 2018

வெயில் காலத்தில் முகத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

வெயில் காலத்தில் முகத்தை பாதுகாப்பது எப்படி?

* வெயிற்காலத்தில் சன்ஸ்கிரினை பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது.

* வெயில் காலத்தில் மணல் காற்று நேரடியாகப் படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது

* இருச்சக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது முழுமுகத்தையும் மறைக்கும் ஹெல்மேட்டை அணியலாம்.

Sunday, 11 March 2018

Cure the dangerous skin cancer with help of the Best Dermatologist In Madurai

Cure the dangerous skin cancer with help of the Best Dermatologist In Madurai


Hi Friends,

Today we are going to talk about the serious disease called Skin Cancer and how the Best Dermatologist In Madurai can help your problem. There are several types of skin problems are seen here. But cancer is a dangerous and major disease which needs more care. You can assistance from the best dermatologist for getting better solutions for the skin cancer treatment.

We will get affected by skin problems most of the time. When we take steps to cure those problems, it may get cured or it will take some time but it will come under control. In some cases, Skin will get more and more affected even after treatments were provided. In this type of situation, the patient must need to visit their dermatologist. 

Such situations will lead to the skin cancer. There are so many symptoms are said which can indicate skin cancer as early signs. Most common symptoms among them are small, scaly, itchy, red pumps that present in the hands, legs, shoulders, and neck area of the body. Or it may present anywhere in the body. These people will be sun resistant. The red pumps which are not disappearing for the long days have to be treated. This a common early sign of the skin cancer symptom. 

Another common symptom is the people who are affected by the skin cancer will have red hair and blue or green eyes. It is said that these people are at high risk. Most of the people will have scaly patches on their lips. Sometimes it may have to bleed from those patches. These are most commonly said skin cancer symptoms. When you are experiencing these things, you have to consult the best dermatologist who can make you get a cure. 

In Madurai, Dr.Adityan is providing the best treatments for skin cancer. He is the Best Dermatologist In Madurai who has got a gold medal in his degree. I am sure that he will be your good support and will help you to come out of your problems. For more details, please visit (http://adityanskinclinic.com/).

Avoid your severe pimple immediately to book an appointment in the Adityan Clinic:

Avoid your severe pimple immediately to book an appointment in the Adityan Clinic:
Hello everybody, You'll have a good time all the days longer! yes because you will get the solution for your prolong Acne. Trust me, friends! If you have a prolong acne immediately take treatment for Acne/Pimple Cure In Madurai, it is one of the famous skin clinic Madurai. 

When will the acne begin to come? You start to have a general acne in the teenage season which occurs during puberty also affect both young girls and boys. During teenage the body undergoes physical changes and get ready for reproduction, then sebaceous glands become overactive. This sebum can block the pores obviously acne produced. Do you think that acne affects teen only? If so, your perception is wrong. It will affect adults also due to hormonal imbalance in the body. The acne appears on your face in different forms that are mild, moderate and severe acne. If your face affects with whiteheads and blackheads called as mild acne. The moderate acne formed by inflamed pimples and red pimples with white centers. It is very important that keep your face clean when trying to prevent pimples. When you wash your face it helps to remove dirt, impurities and any excess oil that has built up on the surface of your skin. 

If you have a pimple, come to Adityan's Skin & Haircare laser centre definitely you will get relief from your pimple. Our experienced dermatologist can give the best result for your Acne/Pimple Cure In Madurai. Our mission of the services is to make people happy and confident also at the end of the treatment you will get more confident yourself. If you are far from our hospital you can get an appointment through the online website"http://adityanskinclinic.com/".

Friday, 9 March 2018

Have an introduction about the Best Dermatologist In Madurai and come out of your skin problems

Have an introduction about the Best Dermatologist In Madurai and come out of your skin problems

Happy Evening Friends,

How are you all? How are your skin and hair? Do you know one thing? People will search for a good appearance rather than the best talent. How can we get the good appearance that makes us more confident? The appearance of an individual is based on the clear skin and good hair. If any person did not have good skin and hair, then the personality of the person will get affected. In this situation, he or she can get medical help from the Best Dermatologist In Madurai. A good dermatologist can give the best solutions for these problems and make you come out of this pressure. 

In Madurai, Dr.Adityan is having his clinic in Andal Puram. He is the dermatologist who won a gold medal in his degree. You can understand the difference between the ordinary doctors and the doctor who won a gold medal. He is also having more heritages like the post of Past vice president of Indian Association of Dermatologists, Venereologists, and Leprologists- Tamilnadu.

Dr.Adityan is having the fully equipped skin treatment hospital in Madurai. He is named as the Best Dermatologist In Madurai. The people of Madurai is referring the name of the doctor rather than any other doctors. The waiting hall of the hospital will always be with the huge crowd. It is better to get an appointment online for visiting Dr.Adityan.

Friends, I hope that you have got an idea about the Best Dermatologist In Madurai. Get better services from the hospital which has high standard techniques. For more details, please visit (http://adityanskinclinic.com/)

Defeat your hair loss and skin disorders to book an appointment to Adityan Skin&hair laser centre:

Defeat your hair loss and skin disorders to book an appointment to Adityan Skin&hair laser centre:
The skin is one of the immunologic organs and is affected by both external and internal factors. Many skins have affected by atopic dermatitis, contact dermatitis, urticaria, angioedema, psoriasis, and autoimmune blistering disorders, are immune-mediated. Here we proud to say Aditya Skin Clinic is the Best Dermatologist In Madurai.

Skin disorders:

When something involves on your skin, your immune system exaggerate and sends antibodies to support fight the invader, called an allergen. The cause of allergies makes red, itchy rash where the substance landed. The skin disorders are caused by a chemical such as Solvents, Rubbing alcohol, Bleach, and detergents, Shampoos, permanent wave solutions, Airborne substances, such as sawdust or wood dust, Plants and Fertilizers, pesticides,  jewelry, latex gloves, perfumes, cosmetics and skincare products and poison ivy.

Hair Loss problem:

Think white hair and you think old people. What if your kids experience white hair at his age? As a parent probably make you anxious. The premature grey hair formed by lack of melanin in your kid’s body. Typically, the human body has melanocytes which concede hair coloring pigment called melanin. When our body cannot build enough of the pigment, which tends to become more permeable or grey.


Are you worrying about hair fall or skin disorders? Don't hesitate to contact our dermatologist. They will offer excellent treatment of your white hair and stop hair loss, others, to stimulate hair growth and skin disorders. Our dermatologist has unique expertise in hair loss treatment, pimple cure, Tattoo removal, and laser hair removal. At the end of the treatment, they will make you feel happy. Also having latest equipment facilities and experienced dermatologist. Our doctors make you feel very comfortable. Please visit our website "http://adityanskinclinic.com/". Our testimonials say about our services. If you have any hair problem, remember that Adityan Skin Care clinic serves the best solution for Best Dermatologist In Madurai


The light-based devices placed important part to defeat your skin disorders:

The light-based devices placed important part to defeat your skin disorders:


Good Evening friends! Today we discuss the laser treatment because it helps to avoid skin related problem. our skin can expose the problem, especially on the face. We recommend our Adityan skin care clinic which having Best Dermatologist In Madurai. The laser beam plays an important part in our treatment to overcome the skin problem. 


The skin is made up of large organ and the most visible part of our body. It can suffer all the environmental chaos, the use of harsh products and many internal and external torments. If any problem in our body will affect the skin for sure. Whatever may be the reason our skin shows it all especially on the face. In this fast-paced world, we have experience in a lot of skin problem such as blemishes, acne, wrinkles. The aging produces dark circles, sagging skin, wrinkles. All the cosmetics lead to skin problem sot the people turn to laser treatments. Obviously, the laser produces high-intensity light and it accurately focuses on small spots with high energy. The laser beam can spread the skin tissues to treat wrinkles, scars, and blemishes, seal blood vessels. The intense pulsed light can treat blood vessels and pigmentation so using this technique the irregular skin can be removed as layer by layer. This laser beam can treat dark circle eye, forehead wrinkles, aging skin, dry skin on face and skin problems. 

Our Adityan's skin&hair laser centre having Best Dermatologist In Madurai for laser treatment. They can treat your Unwanted hair, Unwanted tattoos, Acne scars, Aging skin problems, Birthmarks, Scars, Uneven skin tone and texture, Brown spots and uneven skin color with the help of laser therapy. If you have aging skin problem book an appointment and schedule your time. our dermatologist is helping to recover these skin disorders with affordable cost. 

சிரங்கு

சிரங்கு
1) கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறிய கிருமியால் ஏற்படுவது.

2) எளிதில் பரவக் கூடியது.

3) குடும்பத்தில் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் சிகிச்சை செய்தால் திரும்ப வராது.


Thursday, 8 March 2018

Change Healthy Lifestyle Habits and Live Young With The Help of Our Best Skin Doctor In Madurai:

Change Healthy Lifestyle Habits and Live Young With The Help of Our Best Skin Doctor In Madurai:
To avoid your anti-aging skin is necessary to take treatment. We recommend our Adityan's skin care clinic, they are treating your skin disorders with the help of Best Skin Doctor In Madurai. The anti-aging skin care is more important due to people spending hours upon hours sun's UV rays, environmental pollutants also, maintaining healthy skin is a big challenge to them. 

The age is the natural progression that leads to lines, wrinkles,  sagging, and discoloration. The environmental factors such as pollution, cigarette smoke, and harsh weather have on your skin. When you go outside of the house you can use sunscreen products before using it you have to take the suggestion to your dermatologist which one opts for your skin. The lack of sleep gives a big impact on your skin. Especially above twenty-five age of people should be taken at least eight hours of uninterrupted sleep each night. Also, you have to avoid the junk food, eat your greens and limit your caffeine and alcohol intake. Beauty makes something you can feel confident about yourself. The Hormonal factors lead to acne also increase the androgen levels. Raising androgen levels will produce the sebum. The excessive sebum can break the pores causing bacteria to grow.
    

If you want to look young, you have to be live young. Your lifestyle habits have a dramatic impact on the look of your skin. If you have any skin problem meet Mr.Adityan who is Best Skin Doctor In Madurai also your skin problems are treated with the help of gold medalist awardee. Using finest and advanced medical equipment they have to diagnose and treat your skin problem. Book Appointment immediately and get rid of your skin problems.

To Know Which Hair Fall Treatment Is Best For You - Visit www.adityanskinclinic.com

To Know Which Hair Fall Treatment Is Best For You - Visit www.adityanskinclinic.comHair loss is a serious matter and acute hair fall should be taken care off without a delay. The pattern of hair loss is to be  noted. Common hair loss is noticed throughout hair bathtub, brushing and whereas doing up a hair braid. This may be often  severe supported numerous factors. Whereas knowing the rationale of your hair loss the remedy should be obsessed as set by a  doctor. Noticeable signs of serious hair losses are patch on the scalp and losing hair on the pillow or visible hair losses  at your workspace or home. This requires an effective treatment, In that situation visiting Adityan Skin Care clinic for  getting Hair Fall Treatment In Melur is the only solution. Dr.Adityan, Best Dermatologist In Melur provides the best Hair  Fall Treatment for who will suffer hair fall problem.  

The number of available hair growth treatment methods available today is astounding, varying form lotions to shampoos, to  laser hair growth treatment. Your most difficult task will be in choosing the best treatment for your needs. You'll  need to  start by looking at the different categories of treatments and then assessing which will be easiest to add to your daily  routine.

Knowledge is power, and knowing the reason you might be susceptible to or are experience hair loss is key to determining   which treatment is best for you. A family history of hair loss means you should consider taking preventative action before  you begin to experience symptoms. In other cases, an individual might need treatment for hair growth because of illness   related hair loss or chemical abuse.

There is an old saying that says two heads are better than one. This statement applies to your head of hair and the   treatments you choose. A combination of effective hair treatment for hair growth techniques is guaranteed to be more   effective than one treatment alone. 

A hair growth treatment for women is just as easy to find as a treatment for men, so no one should be concerned  about  whether or not he or she will be able to find a viable option. The trick is in finding the treatment method that will best  suit the needs of your hair follicles and scalp. Good news! Hair Fall Treatment In Vitudhunagar provides the best treatment,  which will suits you effectively.

Nothing good happens overnight. Do not be discouraged if it takes weeks, or even months, before you see results. As long  as  you stick to your regular schedule of treatment, you should have no problem. Couple your treatments with regular visits to  www.adityanskinclinic.com, Hair Fall Treatment In Melur have the potential to change your life.

                 


Get Your Confidence Back With The Acne Treatment Options


Get Your Confidence Back With The Acne Treatment OptionsSome people do not have self-confidence and this is due to the pimples and scars they have on the face. Some will not even  want to meet with their friends, acne they feel they are not pretty enough. In ladies, this is even worse and they try to   hide it using some of the dangerous chemicals and this means your skin will even have scars. Some of the common factors,   which may lead you to get the pimples include Adult pimples due to adolescence,

1) Hormonal imbalance in the body
2) Too much fat and junk food
3) The type of facial creams you are using
4) Lack of water, or a healthy diet in your body

Luckily, you need not worry since you have the chance of accessing the acne treatment, and you will get the correct results.  Some people have scars and this will give them the chance of getting the acne scar treatment, sessions, which will take time  and cause money. When it comes to the adult acne, it will vary depending on the extent. Some people will have seasonal acne,  and some will have permanent acne, which lasts for many years. visiting the Best Skin Clinic In Dindigul for your treatment,  you will have the chance to have the clear skin and get your confidence back easily. 

How does one get the scars?

Some people have scars on their faces and this is due to a pimple loosing tissue on the surface, and this leads to scars. If  you get the solution for pimples, easily, you shall prevent the scars from developing. However, many people are bursting the  pimples leading to blackheads and then scars start to form. You can invest in the pimple scar treatment,  which will  eliminate the scars on the face. However, you need to know that this is a process and you shall not get the results  instantly.

Focus on lasting solutions

There are different kinds of solution for acne, but you need to focus on getting the correct treatment options. Some people  do not have cash and this means they cannot undergo the scar removal price. However, your diet, and lifestyle will go a long  way in eliminating and prevent the acne from your skin. You will need to focus on getting the permanent treatment of acne,  which will include a trip to the dermatologist. You shall have the chance of getting the best creams that you can use on your  face and the chance of learning the daily routine to do in order to keep your face smooth. 

At times, the routine you use will have a major impact on your healthy. Focus on eating healthy, drinking loads of water,   and fruits. You also need to use mild products on the skin and do not burst your pimples. However, if you want permanent  treatment of pimples, it is best to consult professionals from Best Skin Clinic In Dindigul, who will conduct tests and  schedule treatment options. Take your time to note the treatment process and give it time before you switch to another cream,  or routine. Always focus on eating healthy and avoid creams, which have high content chemicals.

Adityan Skin & Hair Laser Centre is the best choice for getting rid of your skin problems in an effective manner. If you are  looking for Best skin specialist Visit www.adityanskinclinic.com. Adityan Skin Care Clinic is located in Madurai. If you are  living in Theni. People from Theni, Melur, Sivakasi, Virudhunagar, Dindigul can easily be reached our clinic.

                 


Where Does Psoriasis Show Up? - Psoriasis Treatment In Melur - Visit Adityan Skin Care ClinicWhere Does Psoriasis Show Up? - Psoriasis Treatment In Melur - Visit Adityan Skin Care ClinicPsoriasis can show up anywhere—on the eyelids, ears, mouth, and lips, skin folds, hands and feet, and nails. The skin at each  of these sites is different and requires different treatments.

Light therapy or topical treatments are often used when psoriasis is limited to a specific part of the body. However, doctors  may prescribe oral or injectable drugs if the psoriasis is widespread or greatly affects your quality of life. Effective  treatments for Psoriasis is available @ Adityan Skin And Hair Laser Centre, Psoriasis Treatment In Melur, no matter where  your psoriasis is located.

Scalp

Scalp psoriasis can be very mild, with slight, fine scaling. It can also be very severe with thick, crusted plaques covering  the entire scalp. Psoriasis can extend beyond the hairline onto the forehead, the back of the neck and around the ears.

Face

Facial psoriasis most often affects the eyebrows, the skin between the nose and upper lip, the upper forehead and the  hairline. Psoriasis on and around the face should be treated carefully because the skin here is sensitive.


Hands, Feet, and Nails

Treat sudden flares of psoriasis on the hands and feet promptly and carefully. In some cases, cracking, blisters and swelling  accompany flares. Nail changes occur in up to 50 percent of people with psoriasis and at least 80 percent of people with  psoriatic arthritis.

Genital Psoriasis

The most common type of psoriasis in the genital region is inverse psoriasis, but other forms of psoriasis can appear on the  genitals, especially in men. Genital psoriasis requires careful treatment and care.

Skin Folds

Inverse psoriasis can occur in skin folds such as the armpits and under the breasts. This form of psoriasis is frequently  irritated by rubbing and sweating.

No Worries! To find the most effective treatment you will get Psoriasis Treatment In Melur, Adityan Skin And Hair Laser  centre that will give the desired results. That is why it is necessary to get a professional consultation prior to taking any  steps. people suffering from this disease follow doctors' recommendations and stick to  a healthy lifestyle.

                 

Why Does Acne Appear Most Often In Teenagers?


Why Does Acne Appear Most Often In Teenagers?


Acne is basically an inflammation of the skin. The inflammation results from blockage of the skin's pores that get clogged  due to oil, dead skin cells and other accumulated debris in the skin's pores. This accumulated 'debris' encourages the  naturally present bacteria in the skin to multiply rapidly giving rise to skin inflammation. When the body is going through  puberty, additional hormones (Androgens) are secreted for stimulating the growth of facial hair. As a result of these  secretions, the oil or sebaceous glands in the skin produce more oil than normal leading to clogged pores. 

Are you looking for the Best Skin Clinic In Sivakasi, then visit Adityan Skin And Hair Laser Centre and get rid of your  Acne  completely.

Teenage acne can occur on any type of teenage skin irrespective of the race, color or gender. It is mainly seen on the  forehead, chin, cheeks and the 'T-zone' but many teenagers can also suffer from acne on the back, shoulders, chest and upper  arms. Teen acne often begins in the form of whiteheads and blackheads but may turn into swollen or red papules that may be  pus-filled. In some severe cases, large and cystic acne may also develop that can be quite painful.

What Acne Treatments Are Best?

The best acne treatment solution will vary from person to person, that depends on many factors: your age, whether you're male  or female, how severe your acne is, and how long you've had it, among others. There are several options available.

For mild to moderate acne, many dermatologists will start with a topical treatment. For more inflammatory acne, an oral  antibiotic may be added. 

Severe cases of acne may be treated with very effective treatment procedures. 

In Recent Years, Acne sufferers can successfully get rid of their Acne with Best Skin Clinic In Sivakasi. That's the good  news. To Know more about Best Acne Treatment visit http://adityanskinclinic.com. For Instant Booking @ 7373 163 000.

                 


Psoriasis Treatment In Sivakasi - Psoriasis Treatment Starts With Knowing What Causes Psoriasis

Psoriasis Treatment In Sivakasi - Psoriasis Treatment Starts With Knowing What Causes PsoriasisPsoriasis is a skin disease that causes patches that are red and scaly on the surface of the skin. Psoriasis refers to the  skin disease. In this diseased condition, the skin becomes red, scaly and lesions start accumulating on the upper layer of  the skin. Cracks also appear on the skin which causes pain and bleeding. The patient also experiences itchiness, irritation  and burning sensation on the affected area of the skin. Psoriasis may occur on any part of the body. It may even occur on the  skin of the scalp and this condition is known as Scalp psoriasis. The following article will explain what causes it and  possible methods for treatment. Getting Psoriasis Treatment In Sivakasi is the best choice for get rid of your psoriasis  problems effectively.

What causes Psoriasis?

Studies have shown that the main cause for the disease is an immune system abnormality. Other causes can be from dry skin,  infection, trauma or emotional stress. If there are members of your family or ancestors who have the disease, it is likely  that you can get it, too. It is a genetic disease; however, it can skip generations.

How is it diagnosed?

There are different types of Psoriasis, each with a set of characteristics that distinguish one from the other. Usually, the  distinct characteristics are how a dermatologist is able to diagnose what kind of Psoriasis a patient has. At other time,  dermatologist will need to do a skin biopsy to confirm the diagnosis. The following will determine the cause of treatment  best suited for the type of Psoriasis a patient has.

1) How much skin is affected?

2) What type of Psoriasis is it?

3) Where the disease is located?

4) What is the age of the patient, as well as the medical history?

5) What is the overall effect the disease has on the patient?

6) What types of treatment are available for this disease?

There are three different ways to treat it. The way the disease is treated depends on the variables mentioned above.

Topical treatment methods-

Topical treatment is usually used when the severity of the disease ranges from mild to moderate. It is a treatment method  which involves use of various products such as oils, creams, gels, ointments, shampoos or lotions externally on the skin. The  chief ingredients in almost all these products are same with minor differences. These work almost in the same manner. You  just need to apply these products on the affected area of the skin externally but thoroughly so as to get complete relief  from all the symptoms of psoriasis such as redness of the skin, itching, irritation etc.

Systematic treatment is either taken orally by the patient, or injected, depending on how severe the case is. This treatment  is better suited for moderate to severe cases.

Phototherapy uses UV light that is applied on the skin. The course of treatment is for moderate to severe cases.

Determining what causes psoriasis is perhaps the first important step in finding ways to get rid of psoriasis. There are  actually plenty of ways to do so. Psoriasis Treatment In Sivakasi provides the best solution for any kind of psoriasis  problems. You may learn more about psoriasis treatment visit www.adityanskinclinic.com 

                 


Wednesday, 7 March 2018

பாத வெடிப்புகள்

பாத வெடிப்புகள்
1. வறண்ட தோல் சில, மரபணு வியாதிகள் மற்றும் சொரியாசிஸ் போன்ற தோல் நோய்களின் வெளிப்பாடு.
2. தைராய்டு குறைபாடு, சர்க்கரை நோய் போன்ற உள்வியாதிகளின் வெளிப்பாடாகவும் இருக்கலாம்.
3. வீட்டுக்குள்ளும் மென்மையான செருப்பு அணிவது அவசியம்.
4. ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்கும் களிம்புகளை பயன்படுத்தலாம்.Best Acne treatment available in madurai at andalpuram

Best Acne treatment available in madurai at andalpuram

Good Evening to everyone today we are going to discuss your acne. Do you have a pimple? you were used a lot of remedies for your acne. But you felt that did not help to control your acne now you are come to right place to cure your acne. Yes, contact our Adityan's skin & hair care laser centre for Acne/Pimple Scar Treatment Madurai

Let's go back to your teen years when it started. You had some mild acne since you were in teen around 16. You have informed to your mum and she said that it was genetics because she also had experienced it too. It was affected your school days and you thought that it will eventually fade away. you are crossed teenage and now enter into 20's old of you. Still, acne did not get away from your face. You had literally meant everything from healthy food habits to antibiotics, to natural cures, some random blue light therapies – and nothing worked. Obviously, you were tried more creams and visited some more cosmetic clinics everything to vain. When you see your face in the mirror you don't interest to attend parties, function, and occasion etc. 

Are you feel you are missing your natural glow? Book an appointment with one of the best Acne/Pimple Scar Treatment Madurai of the Adityan's skin&hair care laser centre. You can tell your problem to our dermatologist and they never hesitate to listen to your history of acne. The expertise dermatologist serves an affordable treatment for all the type of people with the finest equipment. Book an appointment to Adityan's clinic we sure that they will make you happy at the end of the treatment.

Tuesday, 6 March 2018

முடி உதிர்தல் பிரச்சனைகளும், தீர்வுகளும்...

முடி உதிர்தல் பிரச்சனைகளும், தீர்வுகளும்...

கேள்வி - வெயிலில் அலைந்தால் முடி உதிருமா?

பதில்- ஒருவர் தொடர்ந்து வெயிலில் அலையும்போது வெயிலில் உள்ள புற ஊதாக்கதிர்கள் நமது முடியை வறண்டு ஜீவன் இல்லாமல் செய்துவிடும். 

ஆனால் முடி உதிர்தல் ஏற்படாது. வெயிலில் செல்லும்போது ஸ்கார்ப் அல்லது தொப்பி அணிவது நல்லது.