Thursday, 14 December 2017

Keloids Treatment - Best Laser Skin Center

Keloids Treatment - Best Laser Skin Center

கீலாய்டுகள் (Keloids)

1. மிக அதிக தடிப்பான தழும்புகள்.
2. பெரிதாகும். அரிப்பு, வலி ஏற்படும்.
3. லேசர் மூலம் நிரந்தரமாக அகற்றலாம்.

Wednesday, 13 December 2017

Best Skin Hospital In Madurai-Adityan Skin And Laser Centre

Best Skin Hospital In Madurai - Adityan Skin And Laser Centre
கழுத்து - கம்புக்கூடு கறுப்பு

1. உடல் எடைக் கூடுவதால் ஏற்படுவது.
2. கழுத்து மற்றும் உடல் மடிப்புகளில் தோன்றும்.
3. ஹார்மோன் மாற்றங்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

Skin Care-Best Skin Care Specialist in Madurai

Skin Care-Best Skin Care Specialist in Madurai
பால் பரு

* வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது.
* எளிதில் பரவக்கூடியது.
* தழும்பு இல்லாமல் முழுமையாக அகற்ற முடியும்.

Tuesday, 12 December 2017

Best Skin Clinic-Adityan Skin And Hair Clinic

Best Skin Clinic - Adityan Skin And Hair Clinic
ஸ்டீராய்டு பரு

தோல் மருத்துவரின் அனுமதியின்றி முகத்தில் ஸ்டீராய்டு களிம்புகளை மருந்துக் கடைகளில் வாங்கி உபயோகித்ததால் வந்த விளைவு.

எச்சரிக்கை.......!

மாத்திரைகளுக்கு கொடுக்கும் மதிப்பை களிம்புகளுக்கும் கொடுங்கள்.

Sunday, 10 December 2017

Water Helps Keep Skin Looking Good

Water Helps Keep Skin Looking Good
Our skin needs plenty of water.
Dehydration can make your skin look dry and wrinkled thus in order to improve this problem you must drink plenty of water.

Splash your face with cold water makes your skin to relax.
Water helps to flush out all the toxins that can cause skin problems.

Thursday, 7 December 2017

Best Skin Hospital In Madurai-Adityan Skin And Hair Clinic

Best Skin Hospital In Madurai-Adityan Skin And Hair Clinic
பனிக்காலத்தில் சருமம் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள் - பாகம்23
இது சொரியாசிஸா?
ஆம், உள்ளங்கை மற்றும் பாதங்களை மட்டுமே பாதிப்பது சொரியாசிஸின் ஒரு வகையாகும்.
மற்ற இடங்களில் பாதிப்பு இருக்காது.
முறையான சிகிச்சையால் எளிதில் குணமாக்கலாம்.
இது அலர்ஜி அல்ல

Wednesday, 6 December 2017

பனிக்கால சரும பராமரிப்பு

பனிக்கால சரும பராமரிப்பு
பனிக்காலத்தில் சருமம் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள் - பாகம்21

எச்சிலால் ஏற்படும் அலர்ஜி !

1. உதட்டில் நாக்கு, எச்சில், பல் படக் கூடாது.
2. நாளடைவில் வாயைச் சுற்றி கருப்பு / வெள்ளைப் படிவம் உருவாகலாம்.

Tuesday, 5 December 2017

Happy Diet, Happy Life - Psoriasis Treatment In Madurai


Happy Diet, Happy Life - Psoriasis Treatment In MaduraiDIET AND PSORIASIS

People living in the grip of psoriasis often feel powerless. Taking control of your diet is the most basic way to regain control of your life and fight back against the disease. But can modifying your diet help in treating psoriasis?

There is no definitive answer to this question. Scientists say there's little evidence at the moment to support the notion that diet can have a major impact on the disease. But many people with psoriasis swear they've found relief by changing what they eat. Dropping surplus weight and improving your cholesterol and blood sugar is empowering even if these changes do little for your skin or joints.The Psoriasis Treatment In Madurai has explained the latest research treatment for psoriasis. 

Dr. Adityan supports patients following a healthful diet, but says people should keep their doctors informed about the changes they are making—and be careful not to do anything that might actually cause harm. "The downside [of changing the way you eat] is the time, cost and energy to follow a diet you may not enjoy, and that won't have proven benefits for your health."

Psoriasis, then why not?"

Let's get started

To help identify what is a healthy weight for you, calculate your body mass index (BMI.) You can use this calculator from the Centers for Disease Control and Prevention.

To lose weight, you must burn more calories than you consume. One pound equals 3,500 calories. If you cut 500 a day from your diet, you'll lose a pound a week. People who lose weight slowly, about 1 to 2 pounds per week, are more successful at keeping the weight off. You'll also burn additional calories if you increase your physical activity.

You weight-loss plan should do all of the following:

Emphasize fruits, vegetables, whole grains, and fat-free or low-fat dairy products.
Include lean meats, poultry, fish, beans, eggs, and nuts.
Contain foods low in saturated fats, avoid trans fats, and limit cholesterol and salt (sodium).
Avoid refined sugars and processed foods.

Some tips to help you lose weight:

Keep a food diary. Writing down everything you eat is critical! Noting how you feel when you eat will help you identify emotional triggers that may cause you to overeat. Emotional eaters tend to overeat.

Eat when you're truly hungry rather than when you're tired, anxious or stressed.

Eat slowly. If you eat too fast, you eat more than you need to satisfy your hunger. Your brain needs time to catch up with your stomach.

Plan your meals ahead of time so you make healthy choices. When dining out, check the menu online and decide what you will order before you sit down. Ask for dressings on the side. Opt for foods that are baked, broiled or steamed versus fried or swimming in creamy sauces. Avoid chips and bread baskets—they add unnecessary calories.

Stay hydrated. People often mistake thirst for hunger

Eat breakfast. If you skip this meal, you'll be starving by lunchtime. You'll have more difficulty making healthy choices throughout the day.

Find resources to help you keep track of your food choices and nutritional values, and that can offer additional support when you need it. Try http://adityanskinclinic.com/)which offers a best psoriasis treatment.For more details of Psoriasis Treatment In Madurai to click on their website(http://adityanskinclinic.com/).

                  

Dark Spots and Marks Remove Treatment - Acne/Pimple Scar Treatment Madurai


Dark Spots and Marks Remove Treatment - Acne/Pimple Scar Treatment Madurai
The good news is your acne is gone. The bad news? It left behind some evidence. Sometimes it’s in the form of acne scars, but often these are pigmented dark spots or marks that appear after pimples have healed. The technical name for these unpleasant acne reminders is post-inflammatory hyperpigmentation (PIH) and they typically appear tan or dark brown in color. Without treatment, darks spots and marks may take months to years to fade away.The Acne/Pimple Scar Treatment Madurai has explained the latest research treatment for Pimple.

How to Get Rid of Dark Spots

The best defense is a good offense, so using a Proactiv treatment system to prevent acne breakouts from forming and reaching the skin’s surface can keep dark spots from appearing in the first place.
There is more than one treatment option if you’re looking to get rid of post-acne dark spots, including over the counter topical products, prescription medications, and medical procedures.

We recommend the Proactiv Advanced Dark Spot Correcting Serum which contains the over-the-counter medication hydroquinone (2%), a depigmenting agent. Proactiv also makes Mark Correcting Pads, which are formulated with glycolic and salicylic acids to promote an even skin tone and texture. Both products can help reduce the appearance of post-acne dark spots and marks.


Increased sun exposure can also exacerbate your post-acne dark spots or worse, create new dark spots that have nothing to do with acne. Use a noncomedogenic (non pore-clogging) sunscreen such as Proactiv Oil Free Moisture Broad Spectrum SPF 15 to help protect your skin against the sun’s damaging rays and keep your dark spots from getting worse.

                  


Latest Hairfall Treatments -@ Adityan Skin And Hair Clinic


Latest Hairfall Treatments -@ Adityan Skin And Hair Clinic


Hair Fall Treatments are a growing area of interest for many urban people.If you also worry about the growing amount of hair fall you experience every day then, you are not alone.Many men and women, in urban lifestyles are battling a growing problem of mild to severe hair fall. And they all think they might lose all their hair?Hair fall is a completely natural condition and all human beings lose hair (and grow some back) as we age.But based on recent studies, people in urban setups experience a greater amount of hair fall.

Lets start with Causes

It may sound strange, but the truth is that a host of lifestyle factors affect your accelerated hair fall problem or baldness.This list includes but is not limited to factors like your diet, sleep cycle, exercise habits, smoking etc. So when it comes to having a healthy head of hair, your lifestyle does matter.But the problem isn’t as simple as it sounds. You can potentially change many things in your daily life but these, sadly may happen to be less important factors.Arguably, external factors like pollution, sun exposure and the hair products you use have a greater impact on hair fall.

Hair Fall Treatments

Being a Senior Cosmetic Surgeon in a country where hair fall is as common a problem as a simple flu, Dr. Jayanthy Ravindran and her team at Tamira offer effective non-surgical hair fall treatments at their Hair Fall Treatment Madurai .We understand that hair fall is not a simple problem and in many cases it can affect your self-esteem.

Which is why we offer a host of treatments. So you get the exact hair fall treatments you require based on the degree of hair fall & lifestyle.


The Efficient Hair Fall Prevention System

Here are three techniques we employ for non-surgical Hair Fall Treatment Madura

1. LLLT Low-Level Laser Treatment or Therapy

The Low-Level Laser Treatment is a form of therapy for men and women who suffer from a pattern hair fall or loss. The use of the red light laser has proven efficiency in energizing or stimulating the cells within your hair follicle.

Based on studies conducted, this type of treatment tends to slow your hair loss and enables regrowth of about 15-20% of your hair.

LLLT works by increasing the metabolism of cells in your hair follicle and the health of your blood vessels causing your scalp to become thicker.

It also stimulates your sebaceous glands which enable you to have softer hair. Melanin (pigment that gives hair its colour) production in your hair follicles increases with this treatment.

The effect of hair follicles absorbing laser energy is an overall increase in blood flow. Besides, laser also removes oil, impurities and DHT. DHT is the primary cause of hair loss.

We administer Low-level Light Treatment using a device called iGrow Helmet which is FDA Approved. This is system treats both female and male pattern baldness.

The laser and LED elements in the iGrow do not produce heat. These are “cold” lasers.

They do not give off heat or radiation and are completely safe for use. iGrow uses Class 3R lasers which the FDA approves. Typically, results of this treatment are visible within a month (1st four weeks).

2. PRP Hair Fall Treatment – Glofinn (Glo PRP)

Platelet Rich Plasma (PRP) is a preparation with a particularly high concentration of platelets (PLT) in a small volume of plasma. This a common treatment that many people opt for following a hair transplant procedure.

PRP contains growth factors and bioactive proteins that regulate differentiated cells, modulating cell growth and activity. All of these are vital for tissue regeneration and the fabrication of engineered tissues.

In PRP therapy, autologous PRP is derived from the patient’s own blood. In the course of PRP therapy, concentrated PRP is either injected or applied locally. This improves tissue conditions and wound healing.

The GLO Hair growth kit enables the safe and comfortable generation of particularly effective, biologically enhanced autologous Platelet Rich Plasma.

By means of the unique GLO Hair growth kit, PRP enhances with further important components of the patient’s own blood. This keeps the growth factors active for longer and makes the PRP therapy with the GLO Hair Growth Kits especially effective.

3. Cyclical Supplement Treatment

Cyclical supplement treatment is one of the best non-surgical options for Hair Fall Treatment Madurai . Almost all the health sufferings of individuals are because of the supplemental imbalance in our bodies.

When the body does not get all the vitamins or supplements it needs, imbalances tend to happen which in turn causes things like hair fall. The hormones in every individual’s body do their job when your body gets the required supplements for these hormones to operate.

The fundamental concept of this therapy lies in the fact that if things are in balance (or nearly in balance) in your system, irregularities (such as hair fall) start to dwindle in numbers.

Get in touch with a Board Certified Cosmetic Surgeon who you must consult to get to the root of the issue which can vary from patient to patient.

Imbalance of particular hormones – for instance the thyroid hormone, diseases, pregnancy and even certain medications could result in imbalance and thus hair loss.

The said causes influence or have a wide impact in the growth of the hair and its shading phases. The hormones that we have within us are recurring or cyclical.

This cyclic nature of our body hormones and our hair is one of the reasons why the problem of hair loss rose in a short span of time.

If you looking for the best hair fal treatment ,Our adityan skin and hair clinic is the best option for you .To visit  www.adityanskinclinic.com and start to book your appointment.

               


Tips and Warnings for Acne/PimpleAcne is bad enough on its own, but when it goes the extra distance and leaves scars and dark spots, it really becomes a hassle. Sometimes the formation of spots and scars is dependent on genetics, and sometimes it’s because the acne wasn’t left alone and the skin became a war zone. Despite the reason for your dark spots and acne scars, they have one thing in common: everyone wants to know how to get rid of them and get clear, clean skin. To get the expert tips on how to get rid of acne scars and dark spots, we went to cosmetic dermatologist Dr.Adityan. Acne/Pimple Scar Treatment Madurai is share tips for clear skin, just in time for spring.

Tips

Apply a broad-spectrum sunscreen of at least 30 SPF every time you go outside. It will prevent the spots from becoming darker and protect your skin when you're wearing hydroquinone, which increases sun sensitivity. Do not pick or squeeze your pimples; it makes the scarring worse. Take a borage oil supplement. It’s rich in omega 6 essential fatty acids and helps to stimulate new skin growth, according to the Merry Clinic in California. It also reduces inflammation, redness and scaling--all of which contribute to scarring.

Warnings

When used incorrectly, hydroquinone skin products cause severe scarring and discolor normal skin around the dark marks. Apply hydroquinone only to the darkened skin and stop using it once the marks have disappeared.If you want to get the best pimple treatmeant form well knowledge skin doctors,Our Adityan Skin Clinic is the best option for you and it will give the happy life.For more details Acne/Pimple Scar Treatment Madurai to click on their website (http://adityanskinclinic.com/)

            

Adityan skin and hair laser centre

Adityan skin and hair laser centre
பனிக்காலத்தில் சருமம் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள்-பாகம்17

"உலர்ந்த தன்மை உடைய தோல் உடையவர்கள் தேவைக்கேற்ப ஈரத்தன்மையை பாதுகாக்கும் களிம்புகளைத் தோல் டாக்டரின் ஆலோசனைப்படி தடவி கொள்ளலாம். இதனால் தோல் வறட்சியால் ஏற்படும் அலர்ஜிகளை தவிர்க்கலாம்."
.

சிறந்த தோல் மற்றும் முடி லேசர் சிகிச்சை மையம்

சிறந்த தோல் மற்றும் முடி லேசர் சிகிச்சை மையம்
பனிக்காலத்தில் சருமம் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள் - பாகம்19

* பொடுகு என்று நாம் சாதாரணமாக குறிப்பிடுவது தலையில் செதில்களை உண்டாக்கும் பலவகை நோய்களை குறிக்கும்.

* இவை அனைத்துமே தலைமுடி உதிர்வதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.

* பனிக்காலங்களில் இது மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு.

* இதில் எந்த வகை நோயால் பொடுகு ஏற்படுகிறது என்று கண்டறிந்து சிகிச்சை மேற்கொண்டால் பொடுகும் சரியாகும். முடி உதிர்வதும் தடுக்கப்படும்...

சரும பராமரிப்பு

சருமம் பராமரிப்பு
பனிக்காலத்தில் சருமம் பராமரிக்கும் வழிமுறைகள் - பாகம்20

இடுப்பு, தொடை, கை இடுக்குகள் மற்றும் மார்பகங்களுக்கு அடியில் தோல் சிவப்பு நிறத்தில் வட்ட வட்டமாக காட்சியளிக்கும். அரிப்பு ஏற்படும். இதுவே பூஞ்சைக் காளான் தொற்றின் அறிகுறியாகும். தோல் டாக்டரின் அறிவுரை இல்லாமல் களிம்புகளை வாங்கி உபயோகிப்பதால் பூஞ்சை காளான் நோய் மோசமாகும்.

Monday, 4 December 2017

Dr. Adityan Skin Hospital - Dermatologists in Sivakasi

Dr. Adityan Skin Hospital - Dermatologists in Sivakasi

                            

Everyone wants to have a bright face, brimming with confidence and self-esteem. However, one glance at the mirror may bring it down if you have a skin with pimples, pits or scars. Scars are trails left behind by pimples. Pimples are rather mysterious as you never really know when the next one pops up to leave a blemish or a pit on your face. Best Skin Clinic In Sivakasi common concern among teens and young adults as most of them meddle with them in front of the mirror.

The Causes for pimples are numerous. To place it in basic words, skin inflammation is caused by intemperate regular oil (sebum) that gets kept and caught in the skin pores. This causes skin aggravation recuperating with either a flaw or a pit. In the event that you have a slick ski, it would significantly more be a center point for the same. Hormonal unevenness or more all, it is push which can contribute to skin inflammation and scars. 

There are diverse sorts of skin inflammation scars, for example, – 

Moving scars (with delicately inclining edges) 

Box scars (with sharp edges) 

Ice-pick scars (profound pits which seem like vast open pores) 

Best Skin Clinic In Sivakasi provides better treatment and fight with skin inflammation, it's the ideal opportunity for you to oust any residual scars or stamps and appreciate smoother clearer skin. Let skin help to reestablish your skin. 

1 Advanced medicines in a very clinical condition 

2 Strict restorative conventions for most extreme security and viability 


Choose Adityan Skin and Hair clinic for the better solution for all kinds of skin and hair problem. you'll can the best treatment from various city according to people advantages from Theni, Melur, Sivakasi, Virudhunagar, Dindigul direct on account of achieving our facility.For more details Visit at http://adityanskinclinic.com/.


                                          

Psoriasis Cure Treatment in Theni, Clinics, Specialists |Adityan clinic

Psoriasis Cure Treatment in Theni, Clinics, Specialists |Adityan clinic


Psoriasis is a noncontagious, ceaseless skin condition that produces plaques of thickened, scaling skin. Psoriasis Treatment In Theni cure dry drops of skin scales result from the too much quick multiplication of skin cells. The expansion of skin cells is activated by incendiary chemicals created by particular white platelets called lymphocytes. Psoriasis ordinarily influences the skin of the elbows, knees, and scalp. 

The range of infection ranges from mellow with a constrained contribution of little regions of skin to expansive, thick plaques to red excited skin influencing the whole body surface. 

Psoriasis is viewed as a hopeless, long haul (constant) incendiary skin condition. It has a variable course, intermittently enhancing and compounding. It isn't unordinary for psoriasis to unexpectedly clear for a considerable length of time and remain going


Can psoriasis affect my joints? 

Yes, psoriasis is associated with inflamed joints in about one-third of those affected. In fact, sometimes joint pains may be the only sign of the disorder, with completely clear skin. The joint disease associated with psoriasis is referred to as psoriatic arthritis. Patients may have inflammation of any joints (arthritis), although the joints of the hands, knees, and ankles tend to be most commonly affected. Psoriatic arthritis is an inflammatory, destructive form of arthritis and is treated with medications in order to stop the disease progression.

Can psoriasis affect only my nails?

Yes, psoriasis may include exclusively the nails in a set number of patients. As a rule, the nail signs go with the skin and joint pain side effects and signs. Psoriasis Treatment In Theni cure Nail psoriasis is ordinarily exceptionally hard to treat. Treatment choices are to some degree restricted and incorporate intense topical steroids connected at the nail-base fingernail skin, infusion of steroids at the nail-base fingernail skin, and oral or foundational solutions as depicted beneath for the treatment of psoriasis.


Choose Adityan Skin and Hair clinic for the better solution for all kinds of skin and hair problem. you'll the best treatment from various city according to people advantages from Theni, Melur, Sivakasi, Virudhunagar, Dindigul direct on account of achieving our facility.For more details Visit at http://adityanskinclinic.com/.

Best Hair Specialist for Hair Fall Treatment in Theni |Dr.Adityan

Best Hair Specialist for Hair Fall Treatment in Theni |Dr.Adityan


Laser hair restoration spurred a heated debate between conventional hair restoration surgeons and providers of laser therapies.Hair Fall Treatment In Theni approach to reestablish diminishing follicles called "photobiostimulation", laser hair rebuilding had just been highlighted on primetime news demonstrates like "Dateline NBC." Despite media consideration and substantial promoting of in-office medications and laser hair searches for at-home utilize, medicinal specialists and expert male pattern baldness associations are doubtful about the viability of laser hair reclamation. 

What Experts Say

Many doctors remain unconvinced the laser hair restoration is effective.  Adityan describes this method of treating thinning hair as "a huge leap of faith.  In those situations where it happens, it's an arbitrary hit." Feller, a more proactive commentator of laser hair reclamation, expresses that low-force laser shafts, a similar sort utilized as a part of market scanners and key chains, has an absence of fulfilled clients. 

Feller points to the heavy marketing of such services and devices, as well media attention, as two ingredients to laser hair restoration's financial success. 

Hair Fall Treatment In Theni uses Red light therapy, also known as cold laser, soft laser, and Low-Level Laser Therapy, is a safe form of light treatment that’s being used more and more to treat the genetic forms of hair loss (androgenetic alopecia or pattern balding) common in men and women over 35.

Choose Adityan Skin and Hair clinic for the better solution for all kinds of skin and hair problem. you'll the best treatment from various city according to people advantages from Theni, Melur, Sivakasi, Virudhunagar, Dindigul direct on account of achieving our facility.For more details Visit at http://adityanskinclinic.com/.